INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

 

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Kamil Kordacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOXfromBOX  z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66-400 przy ulicy Kazimierza Wielkiego 79/37 posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 5992945805 , REGON 381768243 (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej
www.soxfrombox.com przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamil Kordacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOXfromBOX  z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66-400 przy ulicy Kazimierza Wielkiego 79/37 posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 5992945805 , REGON 381768243; dane kontaktowe – numer telefonu:
  nr telefonu 48 795900069 , 792232928, adres e-mail: shop@soxfrombox.com;

 

 1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 

 1. realizacji Umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwanej dalej „Umową”
 2. prowadzenia dla Pani/Pana Konta Użytkownika po dokonaniu Rejestracji w Sklepie Internetowym
 3. przesyłania wiadomości mailowych w ramach usługi Newsletter po wyrażeniu przez Pania/Pana zgody na otrzymywanie takich wiadomości
 4. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. Wysyłania Pani/Panu wiadomości e-mail lub sms zawierających informacje o naszych produktach i promocjach, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody na taki kontakt w celach marketingowych;

 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Dane Osobowe zbierane w Sklepie Internetowym będą przechowywane :

– dla rejestracji w Sklepie Internetowym i/lub zapisanie się na newsletter – przez okres przez jaki Klient jest zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z serwisu/newsletter’a; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 5 lat;

– dla realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 5 lat;

– dla realizacji usługi dostawy- przez okres realizacji umowy; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 5 lat;

– dla udzielania odpowiedzi na pytania – w przypadku zarejestrowanych użytkowników serwisu – przez czas, o którym mowa w pierwszym przypadku powyżej; dla Klientów, którzy nie dokonali Rejestracji- przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;

– dla danych o sposobie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej – przez cały okres kiedy bycia Klientem Administratora, a następnie przez okres 2 lat licząc od czasu kiedy  Klient zaprzestał korzystania ze świadczonych przez Administratora usług oraz nie dokonywał zakupów w Sklepie Internetowym.

Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 1. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym zaufanym odbiorcom: biuru rachunkowemu, dostawcom usług hostingowych oraz platformy komunikacyjnej, a także odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych;

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2 d i 2e Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 

 1. ING Bank Śląski S.A.
 2. Twisto Polska sp. z o.o.  

 

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 2. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług Facebook, Google dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych. Informujemy jednocześnie, że w odniesieniu do podmiotów z tego państwa Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield). W przypadku udzielenia zgody na działania remarketingowe będziemy przekazywać do ww. państwa trzeciego jedynie informacje zgromadzone przez pliki Cookies o Państwa aktywności w naszym sklepie Internetowym i/lub user ID.
 3. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia (jeśli będzie to prawnie możliwe) oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator może dokonywać profilowania, w celu ewentualnego przedstawienia Państwu możliwie najlepiej dopasowanych do Państwa oczekiwań ofert produktowych.